Regulamin Promocji „SuperMilion”


1. Postanowienia Ogólne:
a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki „Promocji” prowadzonej pod nazwą „SuperMilion”.
b) Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.
c) Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl oraz www.club.superbet.pl, w tym wersji mobilnej, w aplikacjach mobilnych Superbet oraz w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych, na zasadach określnych w Regulaminie zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) oraz Regulaminie zakładów wzajemnych (dalej: „Regulamin zakładów Retail.”)
d) Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i warunkami danej Promocji.
e) Wzięcie udziału w Promocji wiążę się z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
f) Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z promocji "SuperMilion" tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji oraz Graczy, którzy zostali wykluczeni z powodu nadużywania innych promocji Organizatora.
g) Promocja obowiązuje w okresie od dnia 31.05.2021 do 11.06.2021.

2. Uczestnictwo w Promocji „SuperMilion”
a) Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a udział w niej biorą wyłącznie Gracze, którzy mają zarejestrowane konto gry na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl lub Klienci naziemnej sieci punktów przyjmowania zakładów, którzy przystąpili do programu Super Club na stronie www.club.superbet.pl.
b) Udział w Promocji jest bezpłatny. Warunkiem jest tylko posiadanie konta Gracza na stronie internetowej Organizatora lub zarejestrowanego konta Gracza w programie Super Club.
c) Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko raz w Promocji.

3. Warunki Promocji „SuperMilion”
a) Aby wziąć udział w promocji, Gracz musi zalogować się na dedykowanej stronie „SuperMilion” na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl lub w aplikacji Super Club (www.club.superbet.pl) oraz odpowiedzieć na wyświetlane w niej pytania.
b) Zwycięzcami Promocji „SuperMilion” będą Gracze, którzy poprawnie udzielili odpowiedzi na wszystkie 10 pytań w okresie obowiązywania Promocji.

4. Wyniki pytań w ramach Promocji „SuperMilion”
a) Rezultaty zdarzeń pochodzą z oficjalnych stron internetowych zawodów. Jeżeli uzyskanie informacji z oficjalnych źródeł nie będzie możliwe, określenie wyniku odbędzie się w oparciu o inne publiczne źródła informacji (np. Dostawcach danych sportowych, stronach ze statystykami sportowymi, portalach sportowych itp.).
b) Za oficjalny wynik uznaje się rezultaty ogłoszone w pierwszym oficjalnym ogłoszeniu wyników przez organizatora wydarzenia. Późniejsze zmiany jak również zmiany ogłoszone przez komisje nie będą brane pod uwagę.
c) W przypadku pytania „Ile żółtych kartek otrzyma Polska w fazie grupowej?” pod uwagę będzie brany zarówno regulaminowy czas gry, jak i dogrywka. Kartki otrzymane przez osoby nie znajdujące się na boisku (zawodnicy, którzy zostali zmienieni, trenerzy, zawodnicy na ławce) nie są brane pod uwagę. Czerwona kartka NIE jest liczona jako 2 żółte kartki.
d) W przypadku pytania "Czy turniej zwycięży drużyna, która nigdy nie wygrała EURO?". Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia, Holandia i Dania to drużyny, które wygrały EURO, więc nie zostaną uznane za drużyny, które zwyciężyły EURO po raz pierwszy. Rosja oraz Czechy zostaną uznane za drużyny, które zwyciężyły EURO po raz pierwszy, pomimo wygranej ZSRR i Czechosłowacji.
e) W przypadku pytania „Ile goli zdobędzie król strzelców turnieju?” pod uwagę będą brane zarówno gole strzelone w regulaminowym czasie gry, jak i w dogrywce. Gole samobójcze oraz zdobyte w serii rzutów karnych NIE będą brane pod uwagę.
f) W przypadku pytania „Jaka będzie największa liczba żółtych kartek pokazanych w jednym meczu?” pod uwagę będzie brany zarówno regulaminowy czas gry, jak i dogrywka. Kartki otrzymane przez osoby nie znajdujące się na boisku (zawodnicy, którzy zostali zmienieni, trenerzy, zawodnicy na ławce) nie są brane pod uwagę. Czerwona kartka NIE jest liczona jako 2 żółte kartki.
g) W przypadku pytania „Jaka będzie największa liczba zdobytych goli w jednym meczu?” pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie gole strzelone w regulaminowym czasie gry. Gole strzelone w dogrywce oraz w serii rzutów karnych NIE będą brane pod uwagę.
h) W przypadku pytania „Jaka będzie największa liczba rzutów rożnych wykonanych w jednym meczu? pod uwagę będą brane zarówno rzuty rożne wykonane w regulaminowym czasie gry, jak i w dogrywce.
i) W przypadku pytania „Ile czerwonych kartek zostanie pokazanych w całym turnieju?” pod uwagę będzie brany zarówno regulaminowy czas gry, jak i dogrywka. Kartki otrzymane przez osoby nie znajdujące się na boisku (zawodnicy, którzy zostali zmienieni, trenerzy, zawodnicy na ławce) nie są brane pod uwagę.
j) W przypadku pytania „Ile goli padnie w całym turnieju?” pod uwagę będą brane zarówno gole strzelone w regulaminowym czasie gry, jak i w dogrywce. Gole zdobyte w serii rzutów karnych NIE będą brane pod uwagę.
k) W przypadku pytania „W której minucie padnie pierwszy gol w finale? (121+ oznacza serię rzutów karnych)” Odpowiedź 45 oznacza również doliczony czas 1.połowy. Odpowiedź 90 oznacza również doliczony czas 2.połowy. Odpowiedź 105 oznacza również doliczony czas 1.połowy dogrywki. Odpowiedź 120 oznacza również doliczony czas 2.połowy dogrywki. Odpowiedź 121+ oznacza, że pierwszy gol zostanie strzelony w serii rzutów karnych.

5. Nagrody w Promocji „SuperMilion”
a) Łączna suma nagród w Promocji „Super Milion” wynosi 1 000 000 zł.
b) Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na 10 pytań, zostanie przyznana łączna suma nagród w wysokości 1 000 000 zł, która zostanie równo podzielona między Uczestników, którzy udzielili 10 poprawnych odpowiedzi.
c) Jeżeli żaden z Uczestników nie odpowie poprawnie na 10 pytań, wówczas nagroda nie zostanie przyznana.
d) Nagrody mogą otrzymać tylko Uczestnicy, którzy uprzednio wyrazili zgody marketingowe do 11.07.2021.
e) Gracze, którzy nie dokonali pełnej rejestracji konta Gracza na www.superbet.pl lub w programie Super Club do 23.06.2021 nie kwalifikują się do otrzymania nagrody.
f) Promocja nie jest dostępna dla Graczy, którzy zażądali stałego lub tymczasowego wykluczenia z gier na stronie organizatora lub graczy podejrzanych o nadużycia w promocjach, które zostały potwierdzone przez Organizatora .
g) Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2020 poz. 1426) zwolnione z opodatkowania są nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Organizator w imieniu Uczestnika odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020 poz. 1426,)

6. Odbiór nagród w Promocji „SuperMilion”
a) Nagroda dla Graczy, którzy udzielili 10 poprawnych odpowiedzi w Promocji „SuperMilion” zostanie przekazana w siedzibie Organizatora w Katowicach na ul. 73 Pułku Piechoty 7A w ciągu 30 dni od zakończenia Promocji.
b) Zawiadomienie o terminie wręczenia nagrody wystosowane zostanie przez Organizatora na adres korespondencyjny podany przez Gracza.
c) W przypadku dyspozycji przelewu bankowego na rachunek bankowy Gracza, przelew może nastąpić na dyspozycję Gracza i na rachunek bankowy wskazany w procesie rejestracji konta on-line.
d) W przypadku dyspozycji przelewu bankowego Gracza nie posiadającego konta gracza on-line, niezbędne jest pisemne potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu oraz danych osobowych zlecającego, przez kasjera punktu przyjmowania zakładów.

7. Przetwarzanie Danych Osobowych
a) Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z/s w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo-pl@superbet.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Organizatora. Superbet powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem: iod-pl@superbet.pl oraz pocztą tradycyjną pod adresem siedziby Administratora (prosimy dodać dopisek: do rąk własnych IOD).
b) Niniejsza informacja nie uchybia oświadczeniom o ochronie prywatności:
- dla klientów posiadających konto online (https://www.superbet.pl/wiki/polityka-prywatnosci),
- dla uczestników programu lojalnościowego „Superclub” (https://www.superbet.pl/wiki/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci-super-club)
c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji promocji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO .
d) Masz prawo do żądania od Superbet: zapewnienia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważasz, że Superbet narusza przepisy o ochronie danych osobowych, to masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe informacje z zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne w oświadczeniach o ochronie prywatności wskazanych powyżej.

8. Postępowanie Reklamacyjne
a) Graczowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Promocji.
b) Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: customer.support@superbet.pl , nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.
c) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną (list polecony) na podany adres Gracza.

9. Postanowienia końcowe
a) Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji Graczy, którzy nie przestrzegają Regulaminu i nadużywają zasad Promocji.
b) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego.
c) W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Gracz, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z Promocji. Gracz zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił warunki Promocji w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Graczy w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Promocji przez Organizatora nie będzie naruszać praw Graczy, którzy spełnili warunki otrzymania Bonusu przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Promocji.

nickname icon
${ errors.first('nickname') }